İLAN
BALYA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
VAKFI BAŞKANLIĞINDAN
Adresi
Cinsi
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat
İhale Tarihi
İhale Saati
İhale Yeri
Enverpaşa Mah. Atatürk Cad. No:13/B Balya/Balıkesir
İşyeri (Dükkan)
Aylık 342,00TL
125,00 TL
31/10/2016
10:00
Balya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonu
 
 
Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Vakfımız Başkanlığı’na ait İşyeri (Dükkan), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Vakıf Toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
1-İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler:
  • İkametgah Belgesi
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • Geçici Teminatın yatırıldığına dair banka dekontu (Geçici teminatın yatırılacağı hesap: Ziraat Bankası Balya Şubesi 6467186-5001 nolu hesap)
  • Kiraya konu yerin ne amaçla kullanılacağına dair yazılı belge dilekçe
  • Tüzel kişiliklerde yetki belgesi, imza sirküleri ile ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından alınmış sicil kayıt belgesi ile birlikte ihale saatine kadar komisyona müracaat etmeleri.
2-Kiralama Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Vakfımız Başkanlığında görülebilir.
3-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
5-İlan Metninde ve İhale Şartnamesinde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ve yönetmelikleri geçerlidir.